اعتراف پیامبر به زنبارگی

رسول خدا فرمود روشنی چشم من در نماز، و لذتم در زنان قرار داده شده است.

(الکافی 321/5)
سنن النبی صفحه 144 


هیچ نظری موجود نیست: