عصای موسی با قدرت جادویی اش بدست امام باقر افتاده بود و...

امام باقر(ع) فرمود: عصای موسی(ع) از آن آدم(ع) بود و بدست شعیب افتاد و از آن پس به موسی بن عمران رسید و همان عصا نزد ما است و بهمین تازگی من آن را بررسی کردم مانند روزیکه از درختش برکنده اند سبز است و چون از اون پرسیده شود بسخن آید برای قائم ما آماده است و با آن همان کار کند که موسی(ع) میکرد و آن عصا هراس آور است و هر چه جادو کنند ببلعد و هر چه فرمانش دهند بکند و چون یورش برد ببلعد هر چه جادو کرده اند، دو شعبه(چون دو کام) از او باز شود که یکی روی زمین باشد و دیگری بر سقف و میان آن دو چهل ذراع(بیست گز) فاصله باشد و با زبان خود آنچه جادو کنند به کام خود کشد.

اصول کافی، پوشینه یکم برگ 446 


پانویس: امامان یک همچین چیزهایی داشتند اما زورشان به عباسیون و امویان نمی رسیده. ببینید چه معجزاتی داشتند این عباسی ها و اموی ها که معجزه امامان را خنثی می کرده!

هیچ نظری موجود نیست: