خدایا همیشه از ما مردم، خشمگین باش تا امامت از ما دور باشد!

محمد بن فرج گويد: امام باقر عليه السلام به من نوشت :

 زمانيكه خداى تبارك و تعالى بر خلقش خشم كند، ما را از مجاورت آنها دور كند.
 (پس غيبت امام عليه السلام زمان دليل خشم خداست و بندگانش ). 


پانویس: خدایا همیشه از ما مردم خشمگین باش تا امامت از ما دور باشد چراکه حکومت نایب امام زمانت را دیدیم فهمیدیم امام وحکومت اسلامی چه گوهی است!

هیچ نظری موجود نیست: