علم لدنی و چند خرافه پزشکی از امامان

خوردن آب در حالت ايستاده در شب باعث زردی ميشود! 
- شرب الماء من قيام بالليل يورث ماء الاصفر .
 اصول کافی جلد ۶-ص۴۹۸

تو سل به امام موسی کاظم باعث جلای چشم ميشود!
 التوسل بالامام موسی الکاظم ينفع لوجع العين 
-باقيات الصالحات ضميمه مفاتيح الجنان -شيخ عباس قمی ص ۷۴۵ 


هیچ نظری موجود نیست: