یاوه: سخن گفتن با سنگ

هنگاميکه امام حسين به شهادت رسيد بين امم سجاد و محمد ابن حنفيه فرزند علی(ع) بر سر امامت اختلاف افتاد ...

محمد ابن حنفيه به امام سجاد گفت تو خودت بهتر ميدانی که من تو لايق تر هستم و امام سجاد در جواب گفت پاسخ تو را حجر الاسود ميدهد ! و دعوت کرد که به آنجا بروند ..
آنگاه محمد ابن حنفيه حجر الاسود را صدا زد و هيچ جوابی نشنيد اما تا امام سجاد حجر الاسود را صدا زد حجر به صدا در آمد و گفت امامت مال علی ابن الحسين است و نزديک بود حجر الاسود از جا کنده شود!

ما قتل الحسين (ع) ارسل محمد ابن الحنفيه الی علی ابن الحسين و ......
اصول کافی - جلد يک ص ۳۴۸
اعلام الوری للطبرسی ۲۵۸ 


هیچ نظری موجود نیست: