علی و عایشه زیر یک لحاف، نعوذ بالله

در روايت است که علی (ع) با رسول خدا به مسافرت رفت و عايشه همراهش بود و تنها يک لحاف همراهش بود ! و رسول خدا بين من و عايشه ( يعنی علی و عايشه) خوابيد ! و هنگاميکه شب برای نماز شب بر خاست من و عايشه در يک لحاف بوديم !!!!

قال علی سافرت مع رسول الله و کان له لحاف ليس له لحاف غيره و معه عائشه و کان رسول الله ينام بينی و بين عائشه فاذا قام الی اللصلوه الليل

بحار الانوار جلد ۲ - ص ۴۰ دار احياء التراث العربی - بيروت
بحار الانوار ص ۲۹۷ ۳۱۴ جلد يک ص۴۰
کتاب سليم ابن قيس ص ۲۲۱ 


هیچ نظری موجود نیست: