پستان شیرده پیامبر روی انگشتانش بود

امام حسين(ع) از سينه حضرت زهرا شير نخورد بلکه پيامبر انگشتش را در دهان او ميگذاشت و او می مکيد و برای سه روزش کافی بود!

لم يرضع الحسين من فاطمه (س) و لا من انثی کان يوتی به النبی (ص) فيضع ابهامه فی فمه فيمص منها ما يکفيه اليو مين و الثلاث

اصول کافی کتاب الحجه - باب مولد حسين ابن علی (ع) 


هیچ نظری موجود نیست: