فرق » مستراح » و » منبر » چیست ؟

شوخي را پرسيدند:
فرق » مستراح » و » منبر » چیست ؟
گفت در اصلشان فرقی نیست. هر کس که نخواهد در » جمع بریند » در آن رود و هرکس که بخواهد » بر جمع بریند » بر این رود.
هیچ نظری موجود نیست: