خوردن خاک حرام است ولی خاک قبر امام حسین شفاست

خوردن خاک نفاق می اورد 
-اکل الطين يورث النفاق

الکافی جلد۲- ص۲۶۵

خوردن خاک حرام است مثل خون و مردار و گوشت خوک اما خوردن خاک قبر امام حسين باعث شفاء از بيماريها ميشود!

اکل الطين حرام مثل الميته و الدم و لحم اخنزير الا طين قبر الحسين فيه شفاء من کل داء
- اصول کافی جلد ۳ - ص ۳۸۷ 


هیچ نظری موجود نیست: