علم لدنی خنده دار از امام صادق: منشا باد چیست؟ کعبه!!!

پدرم كه رحمت خدا براو باد بما خبرداد وگفت كه سعدبن عبدالله بما خبرداد از احمد بن محمدبن عيسي از عباس بن معروف از علي بن مهزيار از محمد بن الحصين از محمد بن فضيل از عزرمي وي گفت كه با ابوعبدالله صادق-عليه السلام در حجر اسماعيل زير ناودان كعبه نشسته بودم ومردي با مرد ديگر جدال وگفتگو مي كردو

يكي از آن دو به رفيقش گفت بخدا قسم تونمي داني كه باد از كجا مي وزد! 

همينكه اين جمله را تكرار نمودامام صادق به وي گفت :
آياتو مي داني كه باد از كجا مي وزد؟

آن مرد پاسخ داد نه ولي در اينباره سخن مردم را مي شنوم!

در اين هنگام من از امام صادق پرسيدم : فدايت شوم باد از كجا مي وزد؟

گفت: باد درزير اين ركن شامي (محلي در خانه كعبه)محبوس است و هنگامي كه خداوند عزوجل اراده فرمايد مقداري از آنرا بيرون مي فرستد هر نوع بادي ازباد جنوب وشمال وصبا بوزد و نشانه آنهم اينست كه تو پيوسته اين ركن را در زمستان وتابستان هميشه در شب وروزمتحرك مي بيني!! 


هیچ نظری موجود نیست: