فضایل امامان شیعه

بامام صادق عليه السلام عرض شد: امام بچه دليل شناخته شود؟
فرمود: بوصيت معروف و فضيليت ، همانا هيچكس نمى تواند نسبت به امام درباره دهان وشكم و عورت طعنى زند، باينكه بگويند: او دروغگوست و مال مردم را مى خورد و مانند اينها.

 اصول كافى جلد 2 صفحه 37 رواية 3

پانویس: امام هر غلطی خواسته اند کرده اند می گویند کسی نمی تواند درباره دهان و عورت و شکم به امام طعنه بزند!
__________________

ابو بصير گويد: به حضرت ابوالحسن عليه السلام عرض كردم : قربانت گردم ، امام بچه دليل شناخته شود؟ 

فرمود: بچند خصلت : اولش اينكه : چيزى از پدرش كه باو اشاره داشته باشد در باره اش پيشى گرفته باشد (مانند تصريح بر امامت و وصيت درباره او و سپردن علم و سلاح و ساير نشانه هاى امامت باو) تا براى حجت باشد و ازهر چه بپرسند فورا جواب گويد و اگر در محضرش سكوت كنند. او شروع كند و از فردا خبردهد و بهر لغتى با مردم سخن گويد، سپس بمن فرمود: اى ابا محمد! پيش از آنكه از اين مجلس برخيزى نشانه ديگرى بتو مى نمايانم .

طولى نكشيد كه مردى از اهل خراسان وارد شد و بلغت عربى با حضرت سخن گفت و امام عليه السلام بفارسى جوابش داد، مردخراسانى گفت . قربانت گردم ، بخدا من از سخن گفتن بلغت خراسانى با شما مانعى نداشتم جز اينكه گمان مى كردم شما آن لغت را خوب نمى دانيد، 

فرمود: سبحان الله ! اگر مننتوانم خوب جوابت گويم چه فضيلتى بر تو دارم ؟!! سپس بمن فرمود: اى ابا محمد: هماناسخن هيچيك از مردم بر امام پوشيده نيست و نه سخن پرندگان و نه سخن چارپايان و نه سخن هيچ جاندارى ، پس هر كه اين صفاترا نداشته باشد، امام نيست .

 اصول كافى جلد 2 صفحه 38 رواية 


پانویس: امامان این همه فضیلت داشتند بعد همه احادیثشان خزعبل و چرت پرت است و همچنین ببینید دشمنان و مخالفانشان چه فضایلی داشته اند که راحت امامان را شکست داده اند و بر آنان اعمال قدرت نموده اند.

هیچ نظری موجود نیست: