تعریف یک بی عقل از عقل

شخصی از امام ششم پرسید عقل چیست؟فرمود چیزیست که با ان خدا را بپرستند و بهشت بدست اورند . راوی گفت انچه معاویه داشت چه بود ؟ فرمود نیرنگ و شیطنت بود که مثل عقل است ولی عقل نیست .

اصول کافی، پوشینه یکم برگ 16

امام صادق فرمود هر که عاقل است دین دارد و هر که دین دارد بهشت میرود.

همانجا برگ 17 

 
پانویس: ببینید امامان و مسلمانان خیلی عاقل بودند ( این بندگان الله حتی یک افتابه هم اختراع نکرده اند)

هیچ نظری موجود نیست: