امامان محتلم نمیشوند چون امریست شیطانی

اقرع گويد: به حضرت ابى محمد نوشتم :
آيا امام محتلم مى شود؟ 
وبعد از آنكه نامه از دستم خارج شد، با خود گفتم : احتلام امريست شيطانى و خدای تبارك و تعالى دوستانش را از آن بركنار داشته است ، 
سپس جواب آمد: حال ائمه درخواب مانند بيدارى است ، خواب حال آنها را دگرگون نكند، و خدا اولياء خود را ازبرخورد شيطان محفوظ داشته ، چنانكه بخاطرت گذشت

 اصول كافى جلد 2 صفحه 441 روايت 12 . 


هیچ نظری موجود نیست: