امام از دل دیگران خبر میدهد

محمد بن قاسم گويد: هرگاه خدمت حضرت ابى محمد عليه السلام مى رسيدم و تشنه بودم ، عظمتش مانع مى شد كه در خدمتش آب بخواهم ،
 او مى فرمود: غلام ! برايش آب بياور.
و بسا مى شد كه با خود مى گفتم ، حركت كنم و در آن انديشه بودم 
كه مى فرمود: غلام ! مركبش را حاضر كن .

 اصول كافى جلد 2 صفحه 446 روايت 22


هیچ نظری موجود نیست: