یک روح همیشه همراه پیامبر و امامان حرکت می کند و آنها را راهنمایی می کند

ابوبصير گويد: از امام صادق عليه السّلام قول خدايتعالى ((و همچنين روحى از امر خود را بسويت وحى كرديم ، تو نميدانستى كتابو ايمام چيست ؟ - 52 سوره 42 )) را پرسيدم .

 فرمود: آن مخلوقيست از مخلوقات خداى عزوجل ، بزرگتر از جبرئيل و ميكائيل ، كه همراه پيغمبرصلى اللّه عليه و آله است ، به او خبر ميدهد و رهبريش مى كند و همراه امامان پس ازوى هم مى باشد.

 اصول كافى جلد 2 صفحه 17 رواية 1
_____________________

ابوبصير گويد: شنيدم از امام صادق عليه السّلام درباره يساءلونكعن الروح قل الروح من امر ربى )) مى فرمود: مخلوقى است بزرگتراز جبرئيل و ميكائيل كه همراه هيچ يك از پيغمبران گذشته جز محمد صلى اللّه عليه وآله نبوده است ، و آن همراه ائمه مى باشد و ايشان را رهبرى مى كند، چنان نيست كه هرچه طلب شود، بدست آيد 

(پس همراهى اين روح با پيغمبر و امامان فضلى است از خداىتعالى كه به هر كس خواهد عطا كند، و با طلب و كوشش بدستنيايد). 

اصول كافى جلد 2 صفحه 18 رواية 4 


پانویس: شاید روح راهنمای ایشان خل و چل بوده که اینقدر محمد و امامان احادیث خزعبل و چرت و پرت گفته اند!

هیچ نظری موجود نیست: