امام صادق و قرآن : خدا هرکس را بخواهد مسلمان میکند و هرکس را بخواهد گمراه میکند!

امام صادق (ع) فرمود، براستی چون خدای عزوجل برای بنده خیر و خوبی خواهد بدلش پرتوی افکند و گوشهای دلش را باز کند و فرشته ای بر او گمارد که کمک او باشد و او را یاری دهد و چون برای بنده ای بد خواهد، نقطه سیاهی بدلش اندازد و گوشهای دلش را بربندد و بر او شیطانی گمارد که گمراهش کند،

 سپس این آیه را خواند (126-انعام): هر که را خدا خواهد که ره نماید او را نسبت باسلام خوشبین و بافهم سازد و هر که را که خواهد گمراه کند او را دل تنگ و بد بین نماید که گویا خود را بآسمان پرتاب میکند (یعنی مسلمانی به نظر او چنان سخت آید که گویا میخواهد بآسمان بالا رود).

اصول کافی، پوشینه یکم برگ 310 


پانویس: اول اینجا در قرآن و حدیث گفته خدا هر که را خواهد گمراه می کند و هرکه را خواهد مسلمان میکند. 

دوم اینکه مخالفان اسلام با مطالعه قرآن و حدیث و تاریخ اسلام چیزی جز اوباشی گری ، لومپنیسم ، توحش ، عقب افتادگی و شیطان صفتی در اسلام ندیدند برای مثال:
 1. راهزنی
 2. تروریسم و جنگ طلبی و استثمار
 3. تبعیض و آپارتاید
 4. کثافت و بوی گند مساجد
 5. فحاشی رکیک و قبیح مسلمانان به یکدیگر و به مخالفان اسلام
 6. پدوفیلی و کودک آزاری
 7. خزعبلات و خرافات
 8. مطالب فراون درباره شکم و زیر شکم
 9. بهشت که انسان در آن چون خروس (ع) به شکم و زیر شکم می پردازد
 10. برده داری
 11. شکنجه
 12. غارت
 13. نقض حقوق بشر
 14. نقض حقوق زنان
 15. نقض حقوق دیگر ادیان
 16. نقض حقوق کودکان 
 17. ضد هنر و هنرمند بودن اسلام ناب محمدی (ضدیت با موزیک و نقاشی و ... و فحاشی پیامبر و امامان به هنرمندان)
 18. ضدیت با تفکر و ورزشهای فکری نظیر شطرنج

ما مخالفان اسلام باید خدا را شکر کنیم که مسلمان نشدیم. 

خواست خدا بوده که عده زیادی از مردم پیرو راهزنی و توحش و... بشوند.

سوم اینکه با توجه به آنچه دربالا گفتیم خدای مسلمین یا الله با مسیح و خدای زرتشت و ... فرق دارد و در حقیقت اهریمن یا همان شیطان ذکر شده در زرتشت است که هرکه را دلش بخواهد به اهریمنی سوق میدهد و اسلام هم جز شیطنت و توحش و عقب ماندگی و ننگ بشریت چیزی نیست.هیچ نظری موجود نیست: