پیامبر به زنی دستور داد مرد بالغ نامحرمی را شیر دهد...

عایشه میگوید روزی سهله بنت سهیل به پیش پیامبر خدا آمد و گفت:

 ای رسول الله! من در صورت ابو حدیبه نوعی انزجار و ناراحتی می بینم از اینکه سلیم(که یک هم پیمان است) وارد خانه مان شود (به دلیل اینکه نامحرم است!)،

 پیامبر خدا از آنرو فرمود: به او شیر بده (تا محرم شود)!
 وی گفت: من چگونه میتوانم به او شیر دهم در حالی که او یک مرد بالغ و بزرگ است؟

 پیامبر خدا خندید و گفت: من میدانم که که او یک مرد جوان است. عمر در نقل خود این را می افزاید که او در جنگ بدر شرکت کرد و در نقل ابن عمر کلمات اینچنین هستند: پیامبر خدا خندید.

صحیح مسلم، کتاب 008، شماره 3424 


هیچ نظری موجود نیست: