امام حسین از پستانهای پیامبر که روی دست پیامبر بود شیر خورد و پیامبر از ابوطالب

امام حسين از سينه حضرت زهرا شير نخورد بلکه پيامبر انگشتش را در دهان او ميگذاشت و او می مکيد و برای سه روزش کافی بود!
 لم يرضع الحسين من فاطمه (س) و لا من انثی کان يوتی به النبی فيضع ابهامه فی فمه فيمص منها ما يکفيه اليو مين و الثلاث

اصول کافی کتاب الحجه - باب مولد حسين ابن علی
________________________________
پيامبر از ابوطالب شير ميخورد! ( چون شير نبود) لما ولد النبی مکث اياما ليس له لبن فالقاه ابو طالب علی ثدی نفسه فانزل الله فيه لبنا فرضع منه اياما

اصول کافی - کتاب الحجه - باب مولد النبی - جلد يک ص ۳۷۳ 


هیچ نظری موجود نیست: