امامان شیعه پشت سرشان چشم داشتند

امام ده علامت دارد از جمله آنها 
ختنه شده بدنيا می آيد! 
با پا و براحتی متولد ميشود!
جنب نميشود!
اگر بخوابد قلبش بيدار است ..چشمش ميخوابد ولی قلبش بيدار است !
 همانطور که از جلو ميبيند از عقب هم ميبيند! 

يولد مطهرا مختونا و لا يجنب و تنام عينه و لا ينام قلبه و يری من خلفه کما يری من امامه --

اصول کافی جلد يک ص ۳۱۹ - کتاب حجه باب مواليد الائمه 


پانویس: قلب همه انسانها 24 ساعته بیدار است و دائم به پمپاژ مشقول است اگر بخوابد طرف می میرد.
امامان چشم پشت سر داشته اند (یک هیولا در یکی از قسمتهای هری پاتر چنین بود)
علم امروز ثابت کرده کسی با پا بدنیا بیاید به احتمال زیاد مشکل عقلی خواهد داشت شاید دلیل خزعبلات فراوانی که امامان شکر خورده اند همین با پا بدنیا آمدنشان بوده)

هیچ نظری موجود نیست: