خلاصه کتاب: تشیع و قدرت در ایران(16): افغانها با شیعیان چه کردند؟

ص117
بخش سوم
دوران فترت
خلاصه حادثه حمله افغان
حکام منصوبی ایران در افغانستان در زمان شاه سلطان حسین صفوی شروع به آزار سنیان افغانستان کردند. میر ویس غلزائی رئیس ایل غلزایی که کلانتر قندهار بود به شاه شکایت کرد ولی او را زندانی می کنند. او به حیله از زندان خلاص شده و به حج می رود و از ملایان سنی عربستان فتوای جنگ سنیان علیه شیعیان را دریافت می کند.

او با پشتبانی سنیان جنگ کرده حاکم قندهار می شود و سپس استقلال افغانستان از ایران را اعلام کرد. سپس برادرش و بعد دوسال نوه اش محمود 19 ساله شاه افغانستان می شود.

محمود افغان به ایران حمله می کند و اصفهان پایتخت ایران را محاصره می کند و شاه سلطان حسین ورد می خواند که به خیال خودش جنیان سپاه افغان را تارومار کند. در آن زمان او تمام مردان لایق حکومت را کور و زندانی کرده بود و شخص لایقی در کار نبود که علیه افغانها کاری کند.
یکبار یک فرد شجاع به نام "احمد آغا" به افغانها حمله می کند و پیروز می شود ولی مورد غضب شاه و دربار بی لیاقت واقع شده خود کشی می کند.
بالاخره محاصره اصفهان باعث قحطی و طاعون میشود و بسیاری می میرند. سرانجام در محرم سال 1136 (1722) شاه نزد محمود افغان رفته می گوید با خواست خدا تو شاه ایران شدی و ...
ص122


روحانیت در زمان فترت
بین سقوط صفویه تا پیدایش قاجاریه قدرت و اعتبار و مقبولیت ملایان در متن تاریخ ایران کمرنگ و حتی بیرنگ بود لذا این دوره از تاریخ دوران فترت نام دارد.
پس از پیروزی افغانهای سنی اکثر ملایان که از کشورهای عربی به ایران آمده بودند از ترس سنی ها به همانجا برگشتند.
در این مدت افغانها و افشاریه و زندیه در ایران حکومت کردند که هیچکدام دل خوشی از ملایان شیعه نداشتند. 

همچنین نقش منفی روحانیت در زمان سه پادشاه آخر صفوی مردم را ضد آخوند کرده بود و شاهان نیز در دوره فترت با نارضایتی مردم از ملایان سیاستهای غیر مذهبی و ضد شیعی را نیز به اجرا درآوردند.
ص122

ص122
مهاجمین افغان و روحانیت شیعه
افغانهای سنی جان و مال و زنان شیعیان را مباح دانسته به کشتار و غارت و ربودن زنان شیعه و تجاوز به آنان پرداختند. علت ستم افغانها ستم شیعیان به سنیان بود که به فرمان ملایان شیعه صورت گرفت ولی بعد از حمله همه ملایان به کشورهای عربی گریختند و مردم ماندند و ستم افغانها.

محمود افغان پس از تسلیم شاه موقتا گروهی از ایرانیان را در پست خودشان تثبیت کرد ولی قضاوت و مقامات روحانی دینی شرعی را به ملایان سنی واگذار کرد. او خیانتکاران به صفوی ها را به علت بی اعتماد دانستنشان اعدام کرد.

در جنگ با تهماسب پسر سلطان حسین قزوین بدست افغانها افتاد و قصد اسارت بردن دختران را داشت که مردم شوریدند و افغانها را بیرون کردند. کلا شورشهایی متعددی علیه افغانها صورت گرفت که به شکست و قتل و غارت مردمان انجامید.

بعد از محمود ، اشرف افغان به مدت 5 سال شاه شد او می خواست ایران را کاملا سنی کند خود را خلیفه شرق نامید که عثمانی ها ناراحت شدند و درگیری رخ داد که سرانجام اشرف افغان تابع عثمانی شد ولی بزودی تهماسب قلی خان افشار (نادر شاه) او را شکست داد.
ص124

.


...

هیچ نظری موجود نیست: